Protecció de dades personals

1. En virtut del Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que es poden trobar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat del responsable del tractament: CARROSSERIES PIRINEUS, S.A., amb NIF A17062126. La finalitat és complir amb l’objecte i serveis contractats, així com per ser informats d’accions comercials realitzades per CARROSSERIES PIRINEUS, S.A incloses la promoció i comercialització dels seus serveis.

La base legal per al tractament de les seves dades és la relació comercial que té subscrita amb CARROSSERIES PIRINEUS, S.A

Els destinataris de la informació són tots els departaments de CARROSSERIES PIRINEUS, S.A necessaris per a gestionar els serveis contractats.

No es cediran les seves dades a altres tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

Les dades es conservaran mentrestant es mantingui la relació contractual i no sol·liciti la seva finalització, i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

Quines dades seves tractem?

Bàsicament, són les seves dades identificatives i de contacte.

2. Pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la portabilitat, limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, dirigint-se a les nostres oficines situades a l’ urbanització Mas Aliu c/Sant Josep, 9 17181 AIGUAVIVA (GIRONA) o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça info@carrosseriespirineus.com, des d’on se li facilitaran els impresos oficials oportuns.

3. CARROSSERIES PIRINEUS S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.

4. Al mateix temps, amb els límits establerts a la llei, CARROSSERIES PIRINEUS S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines de la seva web.

5. Els continguts i informació de les pàgines de la web CARROSSERIES PIRINEUS S.A. han estat elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no ens vinculen als mateixos, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

6. Les pàgines de la web de CARROSSERIES PIRINEUS S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, en cap cas CARROSSERIES PIRINEUS S.A. assumirà responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes pàgines.

7. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de CARROSSERIES PIRINEUS S.A. o dels seus llicenciadors.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CARROSSERIES PIRINEUS S.A..

8. Per accedir a alguns dels serveis que CARROSSERIES PIRINEUS S.A. ofereix a través de la seva web, l’usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment del que s’estableix a UE 2016/679 de 27 d’abril 2016, li informem que, mitjançant l’emplenament i enviament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CARROSSERIES PIRINEUS S.A. amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, en les condicions expressades en el punt 1, així com per informar-lo de les millores de la Web. Així mateix, li informem de la possibilitat que pugui exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades de caràcter personal, segons el expressat en el punt 2.